Forum för kemikaliesmart handel - Kartläggning av farliga ämnen i konsumentprodukter - 2019-12-12

Kemikaliecentrum Se allt

Forum för kemikaliesmart handel - Kartläggning av farliga ämnen i konsumentprodukter - 2019-12-12

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel, Substitutionscentrum och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen.

Kemikalieinspektion har sedan 2017 arbetat med att kartlägga farliga ämnen i varor och kemiska produkter som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalielagstiftning. Syftet med uppdraget är att ta reda på om det finns potentiellt farliga ämnen i olika konsumentprodukter som allmänheten riskerar att bli exponerad för. Uppdraget ska även bidra till substitutionsarbete i näringsliv och offentlig sektor genom att delge resultat från kartläggningen.

Olof Johansson från Kemikalieinspektionen berättar om uppdraget i stort, nuläge, den övergripande kartläggningen av material, branscher och ämnesgrupper samt vad som återstår innan slutredovisning den 1 december 2020.