2019-05-24 Forum för kemikaliesmart byggande - Substitution

Kemikaliecentrum Se allt

2019-05-24 Forum för kemikaliesmart byggande - Substitution

Bygg- och anläggningsmaterial kan innehålla ämnen med skadliga effekter för miljö och hälsa. Ämnena kan avges i olika led i materialens livscykel. Kemikaliecentrum arrangerar seminarier på temat kemikaliesmart byggande, denna gång är temat substitution.
•Tonie Wickman, Substitutionscentrum: ”Substitutionscentrum – statligt centrum för ökad substitution av farliga ämnen”
•Anna Håmås, Prysimian Group (Draka kabel): ”Kablar i hållbart byggande”
•Johanna Pierre, Kemikaliecentrum: ”Stockholms stads substitutionsarbete i bygg- och anläggningsprojekt”