Forum för kemikaliesmart handel. Tema: REACH kandidatlista – verktyg för företag och konsument - 26 april 2019. Del 1/2

Kemikaliecentrum Se allt

Forum för kemikaliesmart handel. Tema: REACH kandidatlista – verktyg för företag och konsument - 26 april 2019. Del 1/2

Forum för kemikaliesmart handel är ett samarbete mellan Stockholms stad, Svensk Handel, Substitutionscentrum och handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen.

Denna gång är temat kandidatlisteämnen i varor. ECHA (den europeiska kemikaliemyndigheten) håller just nu på att bygga upp en ny databas där innehåll av SVHC (eller kandidatliste-) ämnen i alla varor som säljs ska registreras av företag som producerar, importerar eller säljer varor. Kravet på rapportering finns i en ändring till ramdirektivet för avfall, som trädde i kraft i juli 2018, som en del i EU:s politik för cirkulär ekonomi. Krav på kommunikation i leverantörskedjan konkretiseras därmed ytterligare. Databasen syftar också till att hjälpa konsumenter att fatta välgrundade val för säkrare produkter, som en del i att öka trycket på substitution av farliga ämnen.

Vi får också höra om Kemikalieappen som snart lanseras för konsumenter, praktisk info om den tillhörande databasen och hur företag laddar upp samt besvarar konsumenters förfrågningar om varors SVHC-innehåll.
Seminariet är filmat i två delar. I del 1 får vi höra Anne-Marie Vass, Kemikalieinspektionen, berätta om REACH-lagstiftningen och ECHAs databas under avfallsdirektivet.