2018-10-19 Forum för kemikaliesmart byggande - Tema dagvatten, del 2 av2

Kemikaliecentrum Se allt

2018-10-19 Forum för kemikaliesmart byggande - Tema dagvatten, del 2 av2

Material som används vid bygg- och anläggning kan innehålla skadliga ämnen som kan påverka vattenkvalitén. För att nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna i stadens vattenförekomster behövs det kunskap om kemikalier i byggmaterial och om hur dagvatten behöver hanteras på kvartersmark.Det här seminariet vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande.

Seminariet är uppdelat på två filmer. I del 2 får vi se och höra:
Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall: ”Hur vi åstadkommer en hållbar dagvattenhantering – stadens strategi och vägledning”
Frågestund