2018-10-19 Forum för kemikaliesmart byggande - Tema dagvatten, del 1 av 2

Kemikaliecentrum Se allt

2018-10-19 Forum för kemikaliesmart byggande - Tema dagvatten, del 1 av 2

Material som används vid bygg- och anläggning kan innehålla skadliga ämnen som kan påverka vattenkvalitén. För att nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna i stadens vattenförekomster behövs det kunskap om kemikalier i byggmaterial och om hur dagvatten behöver hanteras på kvartersmark.Det här seminariet vänder sig till byggsektorns aktörer och andra som är intresserade av frågor kring hållbart och sunt byggande.

Seminariet är uppdelat på två filmer. I del 1 får vi se och höra:
Jenny Fäldt och Jenny Pirad, Miljöförvaltningen: ”Introduktion om kemikalier i stadens materialkrav”
Alexandra Müller, Luleå Tekniska Universitet: ”Byggnadsmaterials bidrag av föroreningar till dagvatten”