Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en...