Andliga dimensioner i världspolitiken

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Andliga dimensioner i världspolitiken

Fyra erfarna diplomater berättar om sina personliga och yrkesmässiga upplevelser av mötet med andra länder och religioner.

Kaj Falkman, Ulla Gudmundson, Bengt Knutsson och Hans Gunnar Adén har tillsammans erfarenhet från ett femtontal länder, däribland Japan, Ryssland, Vietnam, Egypten, Israel och Vatikanstaten.

Diplomaterna kommer att skildra personliga upplevelser av möten med andliga dimensioner i den diplomatiska och politiska verklighet i vilken de verkat. Att äga ingående kännedom om religioner och trosföreställningar i de länder de verkar i är centralt för diplomater, i och med att dessa i så hög grad präglar invånarnas liv och tankar.

Kaj Falkman har verkat i buddhistiska länder som Japan och Vietnam. Buddhistupproret i Vietnam var inte ett politiskt uppror utan ett moraliskt upprop för icke-våld, vilket är buddhismens grundprincip, men demonstrationerna fick politiska verkningar och fäste världens uppmärksamhet på våldet som utövades i Sydvietnam

Bengt Knutsson kommer att beskriva personliga upplevelser från arabvärlden och Jerusalem som visar hur religionernas förmåga att leva i fred och frid sida vid sida upphört sedan militanta ledare tagit över med maktutövning och politiska konfrontationer.

Ulla Gudmundson berättar erfarenheter från sin tid som ambassadör i Vatikanen, där påvens religiösa ledarroll och politiska verksamhet sammanflätas i en skör balans. Mindre känt är att Vatikanen ofta har en roll som medlare i internationella konflikter.

Hans Gunnar Adén har en unik erfarenhet av att ta steget från diplomati in i ett katolskt klosterliv i sitt sökande efter det heliga - och därefter lika överraskande är steget tillbaka till diplomatin efter tolv år som munk. Han berättar om dessa beslut med uppriktighet och eftertanke. Han skärskådar samtidigt det andligas frånvaro och annorlunda närvaro i det sekulära Sverige.

Samtalsledare är Patrik Schylström.